Tagdíj

2016. november 7.

A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK
2016. ELN. 470/15/47. SZÁMÚ HATÁROZATA A KAMARAI TAGDÍJRÓL

A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. évi törvény 106. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a kamarai tagdíj összegét 2017. január 1. napjától a jelen határozattal állapítja meg.

Kamarai tagdíj megfizetésére kötelezettek

1. A kamarai tagdíjat az ügyvéd saját maga, vagy az ügyvédi irodája fizeti meg.

2. A kamarában nyilvántartásba vett ügyvéd vagy ügyvédi iroda fizeti meg a kamarai tagdíjat a vele munkaviszonyban álló valamennyi alkalmazott ügyvéd és ügyvédjelölt után. Kétség, vagy fizetési késedelem esetén az ügyvédi iroda vezetőjét kell fizetésre kötelezettnek tekinteni.

Az európai közösségi jogászra, alkalmazott európai közösségi jogászra, az európai közösségi jogász irodájára és a külföldi jogi tanácsadóra alkalmazandó szabályok

3. A jelen határozat

3.1. ügyvédre vonatkozó rendelkezéseit a munkaviszonyban nem álló európai közösségi jogászra, valamint a külföldi jogi tanácsadóra;

3.2. alkalmazott ügyvédre vonatkozó rendelkezéseit az alkalmazott európai közösségi jogászra;

3.3. ügyvédi irodára vonatkozó rendelkezéseit az európai közösségi jogász által ügyvédi tevékenység folytatása céljából létrehozott irodájára e határozat eltérő rendelkezése hiányában alkalmazni kell.

A kamarai tagdíj mértéke

4. Az ügyvéd, az alkalmazott ügyvéd, az európai közösségi jogász, az alkalmazott európai közösségi jogász, valamint a külföldi jogi tanácsadó után fizetendő kamarai tagdíj mértéke – a jelen határozatban meghatározott kivételekkel – negyedévenként 27.000 Ft.

5. A kamarai felvétel, névjegyzékbe vétel negyedévében az ügyvéd, valamint az alkalmazott ügyvéd, az európai közösségi jogász, az alkalmazott európai közösségi jogász, valamint a külföldi jogi tanácsadó után fizetendő kamarai tagdíj (a továbbiakban: regisztrációs tagdíj) mértéke 157.000 Ft.

6. A regisztrációs tagdíj 87.000 Ft, ha a kérelmező másik ügyvédi kamarából való átjegyzés útján válik a kamara tagjává vagy kerül felvételre a kamarába.

7. Aki a névjegyzékbe vételi kérelmét megelőzően az ország bármely ügyvédi kamarájában legalább 24 hónapon keresztül ügyvédjelölt volt és ezt a kamarának bejelenti, 127.000 Ft regisztrációs tagdíjat fizet. A kamara a kedvezmény feltételeinek fennállását – ha azt a kérelmező önként nem igazolja – saját nyilvántartásaiból, valamint a más ügyvédi kamarák megkeresése útján ellenőrzi.

8. A regisztrációs tagdíj mértéke 21.600 Ft, ha a kamarai tagdíj felvételre, névjegyzékbe vételre kerülő alanya a felvétel, névjegyzékbe vétel napját megelőző napon az ügyvédi, alkalmazott ügyvédi, európai közösségi jogászi, alkalmazott európai közösségi jogászi vagy külföldi jogi tanácsadói kamarai névjegyzékben szerepel.

9. A regisztrációs tagdíj mértéke az 35.100 Ft, ha a kamarai tagdíj felvételre, névjegyzékbe vételre kerülő alanya a kérelem előterjesztését megelőző egy éven belül az ügyvédi, alkalmazott ügyvédi, európai közösségi jogászi, alkalmazott európai közösségi jogászi vagy külföldi jogi tanácsadói kamarai névjegyzékben szerepel.

10. A regisztrációs tagdíj mértéke 70.200 Ft, ha a kamarai tagdíj felvételre, névjegyzékbe vételre kerülő alanya a kérelem előterjesztését megelőző egy éven túl, de öt éven belül az ügyvédi, alkalmazott ügyvédi, európai közösségi jogászi, alkalmazott európai közösségi jogászi vagy külföldi jogi tanácsadói kamarai névjegyzékben szerepelt, és a kamarai tagdíj alanyának e jogállása lemondás útján szűnt meg.

11. Az ügyvédjelölt után fizetendő kamarai tagdíj mértéke naptári negyedévenként 8.100 Ft.

12. A kamarai névjegyzékbe vétel negyedévében – akár új felvétel, akár visszajegyzés, akár más kamarából történő átjegyzés esetén – az ügyvédjelölt után fizetendő kamarai tagdíj (a továbbiakban: ügyvédjelölti regisztrációs tagdíj) mértéke 68.100 Ft.

13. A 8. és a 9. pont szerinti regisztrációs tagdíj kivételével a regisztrációs és az ügyvédjelölti regisztrációs tagdíj a felvétel negyedévében kiváltja a negyedéves kamarai tagdíjfizetési kötelezettséget.

A kamarai tagdíjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

14. A kamarai tagdíjat a kamarába való felvétel, kamarai nyilvántartásba vétel napja naptári negyedévétől a kamarai tagság megszűnése, kamarai nyilvántartásból való törlés napja naptári negyedévéig terjedő időszakra kell megfizetni.

15. A kamarában névjegyzékbe vett, de munkaviszonyban nem álló alkalmazott ügyvéd, alkalmazott európai közösségi jogász és ügyvédjelölt után nem kell kamarai tagdíjat fizetni.

16. A nyilvántartotti státuszának esetleges változásától függetlenül egy személy után egy negyedévben csak egyszer kell fizetni kamarai tagdíjat. Abban az esetben, ha a nyilvántartotti státusz változásával összefüggésben más összegű tagdíjfizetési kötelezettség áll be, a már megfizetett alacsonyabb összegű tagdíjat a magasabb összegű tagdíjra ki kell egészíteni.

17. Abban az esetben, ha a kamarai tagdíj fizetőjének személye naptári negyedéven belül változik, a kamarai tagdíjat a naptári negyedéven belüli első megfizetésre kötelezett fizeti meg, a 15. pont szerinti kiegészítést ugyanakkor a kamarai tagdíj mértékének változásakor a kamarai tagdíj megfizetésére kötelezetté váló fizeti meg, kivéve a 9. pontban foglalt esetet.

A határozat erejénél fogva járó kamarai tagdíjkedvezmény, -mentesség

18. Ha a tevékenységét nem szüneteltető ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász, valamint külföldi jogi tanácsadó után fizetendő kamarai tagdíjat a tárgyév január 31. napjáig egész évre megfizetik, a kamarai tagdíj mértéke egész évre 100.800 Ft.

19. A tevékenység szüneteltetésének időtartama, valamint a tevékenység gyakorlásának felfüggesztése alatt a fizetendő kamarai tagdíj mértéke – a szünetelés vagy felfüggesztés kezdő napját követő naptári negyedév első napjától –negyedévente 5.400 Ft.

20. A 75. életév betöltését követő naptári negyedévtől kamarai tagdíjat nem kell fizetni.

Önkéntes tagdíj-kiegészítés

21. A kamarai tagdíjon felül önkéntesen kiegészítő kamarai tagdíjjal támogatható a kamarai oktatási és továbbképzési feladatok hatékonyabb megoldása, konferenciák és külföldi tanulmányutak szervezése.

A kérelemre adható kamarai tagdíjkedvezmény

22. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére a kamarai tagdíj fogyatékkal élő alanya után fizetendő kamarai tagdíjból a kamara elnöke – legfeljebb 50%-os – mértékű kedvezményt engedélyezhet. Az e pont szerinti tagdíjkedvezmény a kérelem előterjesztését követő negyedévtől a naptári év végéig adható.

22.1. E pont alkalmazásában fogyatékkal élő az, aki

22.1.1. fogyatékossági támogatásban részesül,

22.1.2. vakok személyi járadékában részesül,

22.1.3. az Országos Orvos Szakértői intézet hatályos szakvéleménye szerint legalább 67 %-os munkaképesség-csökkenéssel rendelkezik,

22.1.4. az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet hatályos szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása szerint legalább 50%-os össz-szervezeti egészségkárosodással rendelkezik, vagy

22.1.5. a Nemzeti Rehabilitációs és Szakértői Intézet vagy a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének hatályos állásfoglalása szerint legfeljebb 50%-os egészségi állapottal rendelkezik.

23. A kamara elnöke a kamarai tagdíj 90 napot meghaladó folyamatos keresőképtelenséggel érintett alanya után fizetendő kamarai tagdíjból legfeljebb 50 %-os mértékű kedvezményt engedélyezhet a tagdíjfizetésre kötelezett részére. E kedvezmény a kérelem előterjesztését követő negyedévtől a keresőképtelenség megszűnése negyedévének a végéig, de legfeljebb a naptári év végéig adható. A kérelem ismételten előterjeszthető.

24. A 22. és 23. pont szerinti kedvezmény iránti kérelemhez a 22.1. pont szerinti támogatásra, járadékra való jogosultságot igazoló okiratot vagy a 22.1. pont szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, illetőleg a 90 napot meghaladó keresőképtelenséget igazoló okiratot csatolni kell, kivéve, ha az egészségromlás véglegességét korábbi kérelemben már igazolták.

25. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére a kamarai tagdíj alanya után fizetendő kamarai tagdíjból 50 % kamarai tagdíj kedvezményt kell adni a gyermeke születését vagy örökbe fogadását követő negyedévétől a gyermeke egy éves korának betöltése negyedévéig az anya, a gyermekét egyedül nevelő apa, vagy a gyermek gyámja számára, ha e körülményeket igazolja.

26. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére a 25. pont szerinti kedvezmény igénybe vételét a kamara elnöke – az eset összes körülményét figyelembe véve – az anya után fizetendő kamarai tagdíj helyett az apa után fizetendő kamarai tagdíj tekintetében is engedélyezheti.

27. A kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére a kamarai tagdíj alanya után fizetendő kamarai tagdíjból – kedvezőtlen jövedelmi és vagyoni helyzet, vagy más különleges méltánylást érdemlő körülmény igazolása esetén – kamarai tagdíj kedvezmény adható a gyermek egyéves korának betöltését követő negyedévétől a gyermek 3 éves korának betöltése negyedévéig.

27.1. Az e pont szerinti tagdíjkedvezmény megadásának feltétele, hogy a tagdíjfizetésre kötelezett bármely jogcímen keletkezett éves jövedelme az 5.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.

27.2. Az ügyvédjelölt vagy alkalmazott ügyvéd után fizetendő kamarai tagdíjból e pont szerint akkor adható kedvezmény, ha a kérelmező igazolja, hogy az ügyvédjelölt, alkalmazott ügyvéd igazolványát a kamarában leadták.

27.3. Az e pont szerinti kedvezmény iránti kérelmet minden naptári évben elő kell terjeszteni. A kérelem első alkalommal történő előterjesztésekor, ha arra a 25. pont szerinti kérelem előterjesztése során nem került sor, csatolni kell a gyermek születését, örökbefogadását igazoló anyakönyvi kivonat másolatát, és a kérelem előterjesztését megelőző 12 hónapban fennálló bármely, összes jövedelméből származó bevételének igazolását.

28. Nem adható kamarai tagdíj kedvezmény

28.1. a regisztrációs tagdíjra,

28.2. a kérelem előterjesztését megelőző naptári negyedévekre,

28.3. tagdíjhátralékkal rendelkező kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett számára.

29. A kérelemre adott tagdíjkedvezmények összességükben nem haladhatják meg a kamarai tagdíj alanya után fizetendő kamarai tagdíj 50%-át

30. A kamarai tagdíjkedvezmény iránti kérelmet a kamara elnökének címezve kell előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell

30.1. a kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett által – papír alapon vagy elektronikus úton – aláírt, a kedvezmény alapjául hivatkozott körülményekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó kérelmet,

30.2. a 22., 23., 25. és 26. pont szerinti kérelem kivételével a kamarai tagdíj megfizetésére kötelezettnek a kérelem előterjesztését megelőző 12 hónapra fennálló összes, ügyvédi tevékenységéből és bármely más jogviszonyából vagy tevékenységéből eredő bevételének összegszerű megjelölését, valamint

30.3. a kedvezmény alapjául szolgáló körülmények fennállását igazoló okiratokat.

A kamarai tagdíj megfizetése és visszatérítése. Beszámítás.

31. A kamarai tagdíjat az adott negyedév első hónapja utolsó napjáig, a regisztrációs tagdíjat a kamarai nyilvántartásba vételre irányuló kérelem előterjesztésekor kell megfizetni.

32. A kamarai tagdíjat a tagdíj határozat – mint számviteli bizonylat – alapján, az erről való külön értesítés, elektronikus levél vagy felszólítás hiányában is, minden további számviteli bizonylat bevárása nélkül kell megfizetni.

33. Aki a tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, minden tagdíjmulasztással érintett hónap után 1.000 Ft – szünetelő ügyvéd és ügyvédjelölt után fizetendő kamarai tagdíj késedelmes megfizetése esetén 500 Ft – késedelmi tagdíjat köteles fizetni. A késedelmi tagdíjat az elmulasztott fizetési határidőt követően, minden negyedévben legfeljebb három alkalommal, minden hónap első napján számítja fel a kamara.

34. A kamarai tagdíj akkor minősül határidőben megfizetettnek, ha az határidőn belül a kamara számláján jóváírásra vagy a kamara pénztárába befizetésre került (anyagi jogi határidő).

35. A fizetési kötelezettség alapjául szolgáló nyilvántartotti jogviszony megszűnése vagy szünetelés esetén az egész évre megfizetett tagdíj következő naptári negyedévtől számított időarányos részét – kérelemre – a kamara visszatéríti.

36. A kamara kérelemre visszatéríti a regisztrációs tagdíjat, ha a kérelmező a felvételi kérelmét az eskütételt megelőzően visszavonja.

37.  A kamara az esetleges túlfizetés összegét a következő esedékességű tagdíjakba beszámíthatja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. Ez a határozat 2017. január 1. napján lép hatályba, és – a 39. pontban meghatározott kivétellel – a 2017. január 1. napját követően keletkező tagdíj-, regisztrációs tagdíj- és késedelmi tagdíjfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni.

39. A 2017. január 1-jét megelőzően keletkezett és megfizetni elmulasztott kamarai tagdíj után 2017. január 1. napjától a jelen határozat szerinti késedelmi tagdíjat kell megfizetni.

40. E határozat alkalmazásában a tagdíj alanya az, aki után a tagdíjfizetésre kötelezettnek a tagdíjat kell fizetnie (a kamarai tag ügyvéd, a kamarai névjegyzékbe vett alkalmazott ügyvéd, a kamarai névjegyzékbe vett ügyvédjelölt, a kamarai névjegyzékbe vett európai közösségi jogász, a kamarai névjegyzékbe vett alkalmazott európai közösségi jogász, kamarai névjegyzékbe vett külföldi jogi tanácsadó).

41. A jelen tagdíj határozat alapján fizetendő kamarai tagdíjak összefoglaló táblázatát a jelen határozat melléklete tartalmazza. A melléklet és a főszöveg eltérése esetén a főszöveg rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2016. november 7.

dr. Réti László

elnök

dr. Papp Géza

főtitkár

Letölthető változat

Bankszámlaszámunk: 10900011-00000007-20950113

A tagdíjfizetésre kötelezettek és a tagdíj alanyaiHatározati (TDH) hivatkozásaÖsszege
A tagdíjfizetésre kötelezettek: ügyvéd, európai közösségi jogász, külföldi jog tanácsadó, vagy az irodájuk (Határozat 1-4. pont)
A tagdíj alanyai: a tagdíjfizetésre kötelezettek közül a természetes személyek, + az alkalmazott ügyvéd, az alkalmazott európai közösségi jogász, ügyvédjelölt (Határozat 1-4. pont)
A tagdíjak és kedvezmények
Alaptagdíj (negyedévente fizetendő)TDH 4. pont27 000 Ft
Éves alaptagdíj, január 31-ig egy összegű befizetési kedvezménnyelTDH 18. pont100 800 Ft
A 75. életév betöltése utáni tagdíjTDH 20. pont0 Ft
Szünetelőknek vagy felfüggesztetteknek fizetendő negyedéves tagdíjTDH 19. pont5 400 Ft
Regisztrációs tagdíjTDH 5. pont157 000 Ft
Regisztrációs tagdíj másik kamarából történő átjegyzés eseténTDH 6. pont87 000 Ft
Regisztrációs tagdíj 24 hónapos ügyvédjelölti gyakorlat igazolása eseténTDH 7. pont127 000 Ft
Regisztrációs tagdíj névjegyzékbe történő bejegyzéskor, a Kamara másik névjegyzékében vezetett, folyamatos jogviszony mellettTDH 8. pont21 600 Ft
Regisztrációs tagdíj névjegyzékbe történő bejegyzéskor, egy éven belüli törlés eseténTDH 9. pont35 100 Ft
Regisztrációs tagdíj egy éven túli, de öt éven belüli lemondás eseténTDH 10. pont70 200 Ft
Ügyvédjelölt után fizetendő negyedéves tagdíjTDH 11. pont8 100 Ft
Regisztrációs tagdíj ügyvédjelölteknekTDH 12. pont68 100 Ft
Késedelmi tagdíj, amely az elmulasztott fizetési határidőt követő napon van felszámítvaTDH 33. pont1 000 Ft
500 Ft