Ügyvédjelöltek

Küldetésünk

A Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozata küldetésének tekinti, hogy új ötletekkel és tisztségviselőinek aktív közreműködésével gondoskodjon az ügyvédjelöltek jogainak védelméről, érdekeik képviseletéről.

Célunk továbbá, hogy szükség esetén konstruktív véleményt nyilvánítsunk az ügyvédjelölti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben, segítve ezzel az ügyvédjelölt kollégákat saját céljaik elérésében.

A Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozatának elnöksége:

Elnök:

dr. Csontos Laura LL.M.

Elnökségi tagok:

dr. Kelemen Tibor LL.M. (alelnök)

dr. Horváth Vivien LL.M. (rendezvényszervezésért felelős referens)

dr. Buzási Vendel (kül- és belügyekért felelős referens)

dr. Balázs Dávid (oktatási- és munkaügyekért felelős referens)

A Tagozat Facebook oldala ezen az oldalon érhető el.

A Tagozat Facebook csoportjának neve: Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozat

A Tagozat instagram elérhetősége: ugyvedjelolti.tagozat

A Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozatának Alapszabálya
[egységes szerkezetben a 2/2016. (X. 03.) közgyűlési határozat módosító rendelkezéseivel]

Hatályos: 2016. október 4.

Az Alapszabályt a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédjelöltekből álló alakuló Közgyűlés az alábbiak szerint alkotta meg:

I.

1. § A Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozata (ÜJT) a Budapesti Ügyvédi Kamarán belül az ügyvédjelöltek önkormányzati elven alapuló szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó szervezete, amely önálló ügyintéző szervezettel rendelkezik.
2. § Székhelye megegyezik a Budapesti Ügyvédi Kamara székhelyével (1055 Budapest, Szalay utca 7.)
3. § Tagjai a Budapesti Ügyvédi Kamarában nyilvántartott ügyvédjelöltek.

II.

4. § Az ÜJT az ügyvédjelöltek érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat lát el.
Ennek során:
(1)  gondoskodik az ügyvédjelöltek jogainak a védelméről,
(2)  képviseli az ügyvédjelöltek érdekeit,
(3)  szükséges feltételek megléte esetén, a Tagozaton belül szervezeti egységeket létesít, megszüntet, irányít,
(4)  az ügyvédjelöltek hazai és külföldi szakmai képzési kapcsolatait építi,
(5) véleményt nyilvánít bármely, az ügyvédjelölti tevékenységgel kapcsolatos kérdésben, így különösen a Budapesti Ügyvédi Kamarán belül szervezett ügyvédjelölti oktatással kapcsolatos kérdésekben,
(6)  ellátja a jelen Alapszabály, illetve a Budapesti Ügyvédi Kamara által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

III.

5. § Az ÜJT szervei:
1) Közgyűlés,
2) Elnökség,
3) Szakmai bizottságok.
6. § Az ÜJT legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelynek választó és választható tagja valamennyi, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál nyilvántartott ügyvédjelölt.
7. § Az ÜJT Közgyűlését az ÜJT elnöke évente legalább egy alkalommal összehívja.
8. § Az ÜJT száz tagjának írásbeli indítványára, vagy az Elnökség határozata alapján az ÜJT elnöke a Közgyűlést harminc napon belül köteles összehívni. Ha az elnök e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Közgyűlést helyette bármely elnökségi tag jogosult összehívni.
9. § A Közgyűlés megtartását megelőzően tizenöt nappal a meghívókat valamennyi ügyvédjelölt részére írásban vagy elektronikus levél útján, az ügyvédjelöltet foglalkoztató ügyvédi iroda címére kézbesíteni kell.
10. § Egyebekben a Budapesti Ügyvédi Kamara Alapszabályának Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
(1)  határozatképtelenség esetén a Közgyűlést egy későbbi időpontban akár ugyanazon a napon is meg lehet tartani,
(2)  a közgyűlési határozatokat kötelezően hirdetményi úton, és a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján kell közzétenni, továbbá kötelezően meg kell küldeni a Budapesti Ügyvédi Kamaránál nyilvántartott jelölti e-mail címekre,
(3)  az ÜJT Alapszabályát, valamint a közgyűlési határozatokat tizenöt napon belül meg kell küldeni a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökének,
(4)  a közgyűlési határozatokat az ÜJT alelnöke tartja nyilván,
(5)  a Közgyűléssel kapcsolatban a Budapesti Ügyvédi Kamara Főtitkárának hatáskörébe utalt feladatokat az ÜJT esetében az alelnök látja el.

11. § A Közgyűlés feladatai:
(1)  megválasztja és beszámoltatja az ÜJT elnökét, az Elnökség tagjait,
(2)  elfogadja és módosítja az ÜJT Alapszabályát,
(3)  kérelmeket, javaslatokat fogalmazhat meg a Budapesti Ügyvédi Kamara felé,
(4)  véleményt nyilvánít bármely, az ügyvédjelölti tevékenységgel kapcsolatos kérdésben.

12. § Az Elnökség
(1)  az Elnökség öt tagból áll. Tagjai az elnök, továbbá négy, a Közgyűlés által megválasztott tag.
(2)  az elnökségi tagok megválasztásakor a szavazólapon valamennyi jelölt nevét fel kell tüntetni. Jelölt lehet az az ügyvédjelölt, aki indulási szándékát az Elnökség által megállapított választási kiírás rendelkezései szerint, a Közgyűlést legfeljebb nyolc nappal megelőző időpontig írásban bejelenti.
(3)  a szavazás titkos. Egy szavazólapon legfeljebb négy jelöltre lehet érvényesen szavazni. Az elnökség megválasztott tagja a négy legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt. Ha közülük valakit elnöknek is megválasztottak az ő eredményét a szavazatok összesítésekor figyelmen kívül kell hagyni.
(4)  az Elnökség az elnök javaslatára tagjai közül alelnököt, oktatási és munkaügyi referenst, rendezvényszervező rendezvényszervező referenst és kül- és belügyi kapcsolattartásért felelős referenst választ.
(5)  valamennyi tisztségviselő megbízatása egy évre szól. A tisztségviselők feladataikat díjazás nélkül látják el. Ha az Elnökség bármely tagjának ügyvédjelölti tagsága megbízatása alatt megszűnik, helyére a következő Közgyűlésen kell új elnökségi tagot választani.
(6)  az Elnökség legalább havonta egyszer ülésezik.
(7)  az elnökségi ülést az elnök hívja össze.
(8)  az elnökségi ülést az elnök önállóan is köteles összehívni, amennyiben azt az Elnökség tagjai közül legalább hárman írásban indítványozzák.
(9)  az Elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosultak többsége jelen van.
(10)  az elnökségi ülés szótöbbséggel hozza meg határozatait, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(11)  az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jelenlevő elnökségi tagok aláírásukkal hitelesítenek.
(12)  az elnökségi határozatokat és jegyzőkönyveket az alelnök tartja nyilván.
(13)  az elnökségi határozatok és jegyzőkönyvek nyilvánosak.

13. § Az Elnökség feladatai:
(1)  végrehajtja a közgyűlési határozatokat,
(2)  javaslatokat tesz ügyvédjelölti rendezvények, programok megrendezésére,
(3)  kérelmeket, javaslatokat fogalmazhat meg a Budapesti Ügyvédi Kamara felé,
(4)  dönt a Budapesti Ügyvédi Kamara által az egyes rendezvényekre, programokra rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök tételes felhasználásáról, továbbá elszámol a Budapesti Ügyvédi Kamara felé,
(5)  engedélyezi az ÜJT megnevezés felhasználást.

IV.

14. § Elnök
(1)  vezeti, irányítja és képviseli az ÜJT-t,
(2)  irányítja az Elnökség és a referensek munkáját,
(3)  javaslatot tesz személyi kérdésekben,
(4)  tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek, szükség esetén a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökének, illetve Elnökségének,
(5)  összehívja a Közgyűlést és az elnökségi ülést, javaslatot tesz annak napirendjére,
(6)  elnököl a Közgyűlésen és az elnökségi ülésen, tanácskozási joggal részt vehet a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi ülésén,
(7)  megválasztása a Közgyűlés által, titkos szavazással, közvetlenül történik. Elnökjelölt lehet az az ügyvédjelölt, aki indulási szándékát az Elnökség által megállapított, a Közgyűlést legfeljebb három nappal megelőző időpontig, az Elnökség által meghatározott módon, írásban bejelenti. Megválasztott elnök az, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.

15. § Alelnök
(1)  az elnök általános helyettese,
(2)  az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt,
(3)  végrehajtja az elnök által ráruházott elnöki és egyéb feladatokat.

16. § Referensek
(1) az elnök utasításai alapján látják el feladataikat,
(2) tevékenységükről beszámolnak az Elnökségnek és a Közgyűlésnek,
(3) a referensek feladataik ellátására további két tagból álló munkacsoport  létrehozására tehetnek javaslatot, melyet az Elnökség hagy jóvá.

17. § Oktatási és munkaügyi referens
(1)  javaslatot tesz az Elnökségnek a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltek oktatásával, munkaviszonyával és munkakörülményeivel kapcsolatos szakmai kérdésekben,
(2)  képviseli az ügyvédjelöltek érdekeit szakmai és oktatási kérdésekben a Budapesti Ügyvédi Kamaránál.
(3)  tevékenységéről folyamatosan beszámol az Elnökségnek.

18. § Rendezvényszervező referens
(1)  javaslatot tesz az Elnökségnek szakmai, sport és kulturális programok megrendezésére,
(2)  részletes elszámolást készít az Elnökségnek a programok lebonyolításának költségeiről,
(3)  irányítja az ügyvédjelölti rendezvények megszervezését,
(4) az ÜJT kommunikációs csatornáin keresztül rendszeresen tájékoztatja az ügyvédjelölteket a szakmai, sport és kulturális programokról,
(5)  folyamatosan beszámol az Elnökségnek a rendezvények szervezéséről és lebonyolításáról.

19. § Kül- és belügyi kapcsolattartásért felelős referens
(1)  kapcsolatot épít a külföldi ügyvédjelölti szervezetekkel,
(2)  kapcsolatot tart a megyei kamarák ügyvédjelöltjeivel, elősegíti a megyei ügyvédjelölti tagozatok megalakulását,
(3)  tevékenységéről folyamatosan beszámol az Elnökségnek.

V.

20. § Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Budapesti Ügyvédi Kamara Alapszabálynak vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
21. § Az ÜJT alakuló Közgyűlése a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
22. § Az Elnökség megválasztásáig az Elnökség feladatait a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöke által jóváhagyott Szervezőbizottság látja el.
23. § Jelen alapszabály tartalmazza a 2005. február 18-án hatályba lépett alapszabály 2005. december 31. és 2016. október 3. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.