Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 • Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 • A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

  • Nincs ilyen adat!
 • A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által

  Nyilvántartások:
  • Ügyvédi nyilvántartás
  • Európai közösségi jogászi nyilvántartás
  • Külföldi jogi tanácsadói nyilvántartás
  • Ügyvédjelölti nyilvántartás
  • Alkalmazott ügyvédi nyilvántartás
  • Alkalmazott európai közösségi jogászi nyilvántartás
  • Ügyvédi irodai nyilvántartás
  • Ügyvédi társulások nyilvántartása
  Névjegyzékek:
  • Bejelentővédelmi névjegyzék
  • Bűnügyi kirendelési névjegyzék
  • Irodagondnoki névjegyzék
  • Pártfogói kirendelési névjegyzék
  • Principálisi névjegyzék
  Adat Jogszabályi hivatkozás Publikus adat?
  Családi és utónév Üt. 89/E. § (1) a), 116. § (1) a), 1/2008 (X. 27.) MÜK 3. igen
  Születési családi és utónév Üt. 89/E. § (1) a)
  Ügyvédi név 1/2008 (X. 27.) MÜK 2-3.
  Állampolgárság Üt. 89/E. § (1) b), 116. § (1) b)
  Születési hely Üt. 89/E. § (1) c), 116. § (1) b)
  Születési idő Üt. 89/E. § (1) c), 116. § (1) b)
  Anyja neve Üt. 89/E. § (1) c), 116. § (1) b)
  Személyi igazolvány száma Üt. 116. § (1) b)
  Saját EGT-állam neve Üt. 89/E. § (1) k)
  Saját EGT-állam szerinti szakmai megnevezés Üt. 89/E. § (1) l)
  Saját EGT-állam szerinti szakmai megnevezés magyarázata Üt. 89/E. § (1) l)
  Saját EGT-állama hivatalos nyelvén azon ügyvédi nyilvántartást vezető szervezetének megnevezését, amelynek tagja Üt. 89/J. (1) f)
  Nyilvántartási szám azon ügyvédi nyilvántartást vezető szervezetben, amelynek tagja Üt. 89/J. (1) g)
  Büntetőeljárás ténye 8/1999. (III. 1.) MÜK 14/3.
  Büntetőeljárás keretében emelt vád ténye 8/1999. (III. 1.) MÜK 14/3.
  Büntetőeljárásban eljáró hatóság neve 8/1999. (III. 1.) MÜK 14/3.
  Büntetőeljárási ügy száma 8/1999. (III. 1.) MÜK 14/3.
  Lakcím Üt. 89/E. § (1) d), 116. § (1) c)
  Elektronikus levélcím Üt. 116. § (1) p)
  Honlapcím Üt. 116. § (1) q)
  Iroda címe (székhelye) Üt. 67. § (3) a), 116. § (1) b) igen
  Irodavezető lakcíme Üt. 67. § (3) a)
  Iroda telefonszáma Üt. 116. § (1) e), 116. § (3) c) igen
  Iroda telefaxszáma Üt. 116. § (1) e), 116. § (3) c) igen
  Iroda emailcíme Üt. 89/E. § (1) f), 116. § (3) d)
  Iroda honlapcíme ÜT. 116. § (3) d)
  Iroda tagjainak lakcíme Üt.  67. § (3) a), 116. § (3)
  Csődeljárásban eljáró bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő hivatali levelezési címe Üt. 68. § (7a) c), 116. § (8) f)
  Felszámolási eljárásban a bíróság által kirendelt felszámoló hivatali levelezés címe Üt. 68. § (7a) d), 116. § (8) f)
  Felszámolási eljárásban a bíróság által kirendelt felszámoló által kijelölt felszámolóbiztos hivatali levelezés címe Üt. 68. § (7a) d)
  A kamara által kijelölt iroda-gondnok hivatali levelezési címe Üt. 68. § (7a) d), 116. § (8) c)
  Együttműködő magyar iroda címe Üt. 89/E. § (1) f), 116. § (2)
  Együttműködő magyar iroda telefonszáma Üt. 89/E. § (1) f), 116. § (2)
  Együttműködő magyar iroda telefaxszáma Üt. 89/E. § (1) f), 116. § (2)
  Együttműködő magyar iroda emailcíme Üt. 89/E. § (1) f)
  Külföldi iroda címe Üt. 116. § (2)
  Munkáltató címe Üt. 89/E. § (1) f), 116. § (1) f)
  Munkáltató telefonszáma Üt. 89/E. § (1) f)
  Munkáltató telefaxszáma Üt. 89/E. § (1) f)
  Munkáltató emailcíme Üt. 89/E. § (1) f)
  Egyetemi diploma száma Üt. 89/E. § (1) e), 116. § (1) d)
  Egyetemi diploma kelte Üt. 89/E. § (1) e), 116. § (1) d)
  Ügyvédi tevékenységre jogosító egyéb vizsgát tanúsító oklevél száma Üt. 89/E. § (1) e)
  Ügyvédi tevékenységre jogosító egyéb vizsgát tanúsító oklevél kelte Üt. 89/E. § (1) e)
  Ügyvédjelölti beszámoló dátuma 2/2012 (XI. 5.) MÜK 5. § (3)
  Ügyvédjelölti beszámoló eredménye 2/2012 (XI. 5.) MÜK 5. § (3)
  Jogi szakvizsga száma Üt. 116. § (1) d)
  Jogi szakvizsga kelte Üt. 116. § (1) d)
  Tudományos fokozat Üt. 89/E. § (1) e), 116. § (1) d)
  Szakjogász végzettség Üt. 89/E. § (1) e), 116. § (1) d)
  Nyelvtudás Üt. 116. § (1) j)
  Kitüntetés Üt. 116. § (1) k)
  Iroda neve Üt. 67. § (3) a), 116. § (3) a), 1/2008 (X. 27.) MÜK 6-8.
  Irodavezető neve Üt. 67. § (3) a), 116. § (3) e)
  Iroda tagjainak neve Üt.  67. § (3) a), 116. § (3) f)
  Alapító okirat Üt. 68. § (2) a)
  Alapító okirat dátuma
  Az alapító okiratot módosító taggyűlési határozat Üt. 68. § (7)
  Az alapító okiratot módosító taggyűlési határozat dátuma
  A jogutód iroda alapító okirata Üt. 68. § (7)
  A jogutód iroda alapító okiratának dátuma
  Iroda vagyonának mértéke Üt. 67. § (3) b)
  Iroda vagyonának rendelkezésre bocsátásának esedékessége Üt. 67. § (3) b)
  Iroda vagyonának rendelkezésre bocsátásának módja Üt. 67. § (3) b)
  Szavazati jog Üt. 67. § (3) c)
  Szavazati egyenlőség esetén követendő eljárás Üt. 67. § (3) c)
  Iroda képviseletének szabályai Üt. 67. § (3) d)
  Megbízás elfogadásának szabályai Üt. 67. § (3) d)
  Irodavezetés szabályai Üt. 67. § (3) e)
  Taggyűlés működésének szabályai Üt. 67. § (3) f)
  Tagok közötti elszámolás szabályai Üt. 67. § (3) g)
  Irodából való kizárás szabályai Üt. 67. § (3) h)
  Rendkívüli felmondás szabályai Üt. 67. § (3) h)
  Tagsági viszony megszűnésének szabályai Üt. 67. § (3) h)
  Iroda megszűnésének szabályai Üt. 67. § (3) i)
  Ügyvédi irodák egyesülésére vonatkozó adatok Üt. 68. § (7a) a)
  Ügyvédi iroda szétválásra vonatkozó adatok Üt. 68. § (7a) a)
  Jogutód szervezet(ek) Üt. 68. § (7a) a)
  Jogelőd szervezet Üt. 68. § (7a) a)
  Ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás kezdő dátuma Üt. 68. § (7a) b)
  Ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás befejező dátuma Üt. 68. § (7a) b)
  Csődeljárás ténye Üt. 116. § (8) e)
  Csődeljárásban eljáró bíróság neve Üt. 68. § (7a) c)
  Csődeljárásban eljáró bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve Üt. 68. § (7a) c), 116. § (8) f)
  Felszámolási eljárás ténye Üt. 116. § (8) e)
  Felszámolási eljárásban a bíróság által kirendelt felszámoló neve Üt. 68. § (7a) d), 116. § (8) f)
  Felszámolási eljárásban a bíróság által kirendelt felszámoló által kijelölt felszámolóbiztos neve Üt. 68. § (7a) d)
  A felszámolásról szóló jogerős végzés Üt. 76. § (7e)
  A felszámolásról szóló jogerős dátuma Üt. 76. § (7e)
  A kamara által kijelölt irodagondnok neve Üt. 68. § (7a) d), 116. § (8) c)
  Iroda számviteli beszámolója Üt. 68. § (8), 116. § (9)
  Iroda törlésének dátuma Üt. 76. § (5)
  Külföldi iroda neve Üt. 116. § (2), 1/2008 (X. 27.) MÜK 9-11.
  Külföldi iroda kamarája Üt. 116. § (2)
  Külföldi iroda bejegyzésének dátuma Üt. 116. § (2)
  Munkáltató neve Üt. 89/E. § (1) f), 116. § (1) f)
  Eskütétel dátuma Üt. 116. § (1) g)
  Nyilvántartásba vétel dátuma Üt. 89/E. § (1) g), 116. § (1) g)
  Felvételi határozat száma Üt. 89/E. § (1) g), 116. § (1) g)
  Tevékenység kezdetének dátuma Üt. 89/E. § (1) h), 116. § (1) h) igen
  Tevékenység megszűnésének időpontja (nyilvántartásból való törlés időpontja) Üt. 89/E. § (1) h), 116. § (1) h)
  Tevékenység megszűnésének oka (nyilvántartásból való törlés időpontja) Üt. 116. § (1) h) igen
  Tevékenység felfüggesztésének kezdetének dátuma Üt. 89/E. § (1) h), 116. § (1) h) igen
  Tevékenység felfüggesztésének befejezésének dátuma Üt. 89/E. § (1) h), 116. § (1) h) igen
  Tevékenység szünetelésének kezdetének dátuma Üt. 89/E. § (1) h), 116. § (1) h) igen
  Tevékenység szünetelésének  befejezésének dátuma Üt. 89/E. § (1) h),116. § (1) h) igen
  Tevékenység korlátozása Üt. 7. §, 116. § (1) h) igen
  Tevékenység jellege Üt. 89/E. § (1) i)
  Tevékenység nyelve Üt. 89/E. § (1) j)
  Vagyoni tagság Üt. 116. § (1) h) igen
  Fegyelmi büntetés időpontja Üt. 116. § (1) i)
  Fegyelmi büntetés hatálya
  Mentesítés időpontja Üt. 116. § (1) i)
  Kamarai tisztség Üt. 116. § (1) l)
  Elektronikus aláírás tanúsítványa érvényességének kezdete Üt.  89/E. § (1) n), 116. § (1) m), 2/2007 (XI. 19.) MÜK 2.
  Elektronikus aláírás tanúsítványa érvényességének lejárta Üt. 89/E. § (1) n), 116. § (1) m), 2/2007 (XI. 19.) MÜK 2.
  Hitelesítés-szolgáltató neve Üt. 89/E. § (1) n), 116. § (1) m), 2/2007 (XI. 19.) MÜK 2.
  Elektronikus aláírás törlésének oka 2/2007 (XI. 19.) MÜK 22. b)
  Jogosultság az elektronikus cégeljárásban való részvételre Üt. 89/E. § (1) o), 116. § (1) n), 116. § (8) b) igen
  Ügyvédjelölt foglalkoztatására való jogosultság (principálisi névjegyzék) Üt. 96/A. §, 116. § (1) o), 116. § (8) b)
  Bűnügyi névjegyzék Üt. 31. § (1)
  Pártfogói névjegyzék Üt. 31. § (1)
  Eseti gondnoki névjegyzék Üt. 31. § (1)
  Ügygondnoki névjegyzék Üt. 31. § (1)
  Irodagondnoki névjegyzék Üt. 83/A. § (4), 6/1999 (III. 1.) MÜK 2. § (1)
  Irodagondnok kijelölésének határozat-száma 6/1999 (III. 1.) MÜK 5. § (1)
  Székhelyszolgáltatási névjegyzék 1/2007 (XI.19.) MÜK 8. § (1)
  Választói névjegyzék 3/2013 (VII. 8.) MÜK 14.1.
  Felhasznált biztonsági címke sorszáma Üt. 25/B. § (3) a)
  Felhasználás (aktiválás) időpontja Üt. 25/B. § (3) b)
  Letét összege Üt. 30/A. § (2) a), 30/A. § (2) e)
  Letét típusa Üt. 30/A. § (2) b)
  Letéti szerződés kötésének dátuma Üt. 30/A. § (2) d)
  Letéti szerződés megszűnésének dátuma Üt. 30/A. § (2) f)
  Letéti szerződés összegét változtató szerződés ténye Üt. 30/A. § (2) e)
  Nyilvántartási azonosító szám Üt. 30/A. § (2) g)

 • A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

  • Nincs ilyen adat!
 • A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 • A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 • A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 • A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

  • Nincs ilyen adat!
 • A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

  Névjegyzékek:
  • Bejelentővédelmi névjegyzék
  • Bűnügyi kirendelési névjegyzék
  • Irodagondnoki névjegyzék
  • Pártfogói kirendelési névjegyzék
  • Principálisi névjegyzék